top of page
Utsikten-webb.png

PRISLISTA

Fotografering kommersiell

Grundarvode
1500kr/tim, debiteras för

*Fotograferingen: Innefattar all tid som hör till fotograferingen samt riggning, nedpackning etc och i förekommande fall restid, förberedelsetid som kan innefatta planering, rekognosering etc.

*Bildhantering: Innefattar all tid som hör till bildhantering, exempelvis bildintag, bildimport, metadata, taggning etc; bildurval, bildoptimering, råfilskonvertering, färgbalans, vit- och svartpunkt, kontrast, skärpning samt bildbehandling och retusch.

*Leverans: Innefattar all tid som rör leverans, kopior, efterbeställning, anpassning av profiler, online-distribution samt backup-lagring av materialet.

Assistentmedverkan: 750kr/tim

I priset infår fotografens F-skatt, sociala avgifter, försäkringar, semesterersättning m.m.

Minsta debitering: 2 timmar

Kväll- och helgtillägg: 100% påslag på timpris.

Användningsrätt vid uppdrag för kommersiella uppdrag

Övrigt

Material, hyra av utrustning, specialutrustning och resekostnader tillkommer utöver grundarvode.

Moms

På samtliga priser tillkommer mervärdesskatt (moms). 25%.

Fotografering för fastighetsmäklare

Lägenhet

Tid: 

Antal bilder:

Pris:

Pris extrabilder:

Hus

Tid: 

Antal bilder:

Pris:

Pris extrabilder:

Komplettering

Tid: 

Antal bilder:

Pris:

Pris extrabilder:

Nivå 1

Upp till 45 min

15st

1495kr

100kr/foto

Upp till 60min

20st

1750kr

100kr/foto

Upp till 20min

5st

700kr

100kr/foto

Produkt

Nivå 2

Upp till 45 min

25st

1995kr

100kr/foto

Upp till 60min

30st

2495kr

100kr/foto

Upp till 30min

10st

1000kr

100kr/foto

Nivå 3

Upp till 120 min

Ingen begränsning

3995kr

Ingen extrakostnad

Upp till 120min

Ingen begränsning

4995kr

Ingen extrakostnad

Upp till 45min

15st

1495kr

100kr/foto

* Fotograferingen innefattar all tid som hör till fotograferingen samt förberedelsetid, planering och restid.
*Bildhantering innefattar all tid som hör till bildhantering, exempelvis bildimport, bildurval, råfilskonvertering, bildbehandling (såsom färgbalans, vit- och svartpunkt, kontrast, skärpning) anpassning av profiler, metadata, taggning. 

*Omfattande retuschering debiteras utöver ordinarie grundpris med en kostnad om 1500kr/tim

*Leverans innefattar all tid som rör leverans, kopior, efterbeställning, uppladdning till dedikerad dropbox mapp.

I priset ingår fotografens F-skatt, sociala avgifter, försäkringar, semesterersättning m.m.
Kväll- och helgtillägg: 100% på ursprungspriset.

Användningsrätt vid uppdrag för fastighetsmäklare

I priset ingår rätten att använda bilderna vid en försäljning utav bostaden. Användningen får ske digitalt via hemnet, booli, blocket bostad, instagram, facebook, samt fastighetsmäklarens egna hemsida. I tryckt format får bilderna användas vid en försäljning i mäklarens prospekt
Bilderna får ej användas utav annan part utan skriftligt tillstånd från Utsikten Foto AB.

 

ÖVRIGT

Material, hyra av specialutrustning, resekostnader m.m. debiteras enligt separat överenskommelse.

Det är ej tillåtet att göra alternering på fotografiet eller dess metadata utan samråd med fotografen.

Det är viktigt att fotografens byline finns med vid all form av publisering.

FÖRBEREDELSE

Bostaden ska vara städad och klar inför fotograferingen. Fotografen ansvarar ej för att städa eller färdigställa bostaden innan fotograferingen.

MOMS
På samtliga priser tillkommer mervärdesskatt på 25%.

VILLKOR FÖR UPPDRAG

 

BOKNING

Vid bokning ska uppdragsgivaren ange uppdragets
omfattning, ändamålet med fotograferingen, sättet för
och omfattningen av bildernas användning, tekniska krav
och övriga anvisningar av vikt för uppdraget.

AVBESTÄLLNING
Om ett uppdrag avbeställs ska uppdragsgivaren alltid ersätta fotografens kostnader för egna avbeställningar som har samband med den inställda fotograferingen.
Uppdragsgivaren ska även ersätta fotografen för förberedelsetid och för avbokad tid som inte kan utnyttjas för annat uppdrag. För mäklare gäller full ersättning 24h innan uppdragets på börjas.


BILDURVAL
Fotografen gör urvalet av de bilder som kan godkännas och därmed levereras.


REKLAMATION
Uppdragsgivaren ska snarast granska levererade bilder. Önskas omfotografering ska detta meddelas omedelbart. Bilderna anses alltid godkända när produktionsprocessen
för deras användning har satts igång.


ANVÄNDNINGSRÄTT
Bilderna får användas på det sätt och i den omfattning som särskilt avtalats vid beställningen. Annan användning kräver tillstånd från fotografen. Användningsrätten får inte upplåtas eller överlåtas till annan utan fotografens medgivande. Användningsrätten övergår till uppdragsgivaren/slutanvändaren när full betalning kommit fotografen tillhanda. En upplåtelse av rättigheter omfattar inte rättigheter som ingår i gällande eller kommande avtalslicenser eller motsvarande licenser som tecknas av fotografens förvaltnings− eller intresseorganisation. Om uppdragsgivaren nedlägger sin verksamhet, inställer sina betalningar, blir föremål för ackord eller försätts i konkurs, återgår upplåtna rättigheter till fotografen utan ersättning.


EXKLUSIV ANVÄNDNING
Exklusiv användningsrätt innebär att fotografen inte har rätt att upplåta bilden till annan bildanvändare under den tid som upplåtelsen gäller. Vid uppdragsfotografering är en upplåtelse icke−exklusiv om inte annat uttryckligen överenskommits.


FOTOGRAFENS EGEN ANVÄNDNING
Fotografen har alltid rätt att använda bilderna i egen marknadsföring eller egna projekt såsom utställning eller bokproduktion om inte annat uttryckligen angivits för uppdraget.

 

BILDÅTERGIVNING
Bild ska återges med största möjliga hänsyn till originalets utförande. Ändring, bearbetning eller överföring till annan konstart får inte göras utan fotografens medgivande.


NAMNANGIVELSE
Vid användning av bild ska fotografens namn alltid anges. Vid utebliven namnangivelse debiteras 100% av grundarvodet.


METADATA
Ändringar i bildens metadata får endast göras i samråd med fotografen.


ÄGANDERÄTT TILL BILDER, RETURNERING
Levererade bilder, liksom idé− och skissbilder, är fotografens egendom som efter avtalad användning ska returneras i oskadat skick.


ANSVAR FÖR TILLHANDAHÅLLET FÖREMÅL
Uppdragsgivaren ansvarar för att föremål som lämnas för fotografering är tillfredsställande försäkrat. Fotografen ansvarar inte för skador på eller förlust av sådant föremål.


PERSONBILD
En personbild är ett fotografi där identifierbar person/personer förekommer på bilden.
Uppdragsgivaren ansvarar för att sådant tillstånd finns som enligt gällande lagstiftning kan krävas när personbild används, exempelvis i kommersiell reklam respektive på Internet.


PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR
På angivna priser tillkommer moms med 25%. När inget annat överenskommits gäller betalningstid och dröjsmålsränta enligt Räntelag (1975:635). Uppdragsgivaren är alltid betalningsansvarig oavsett om bild använts eller ej liksom när fotografering beställs för annan slutkund.


OTILLÅTEN ANVÄNDNING M.M.
Vid otillåten användning, ändring eller bearbetning av bild utgår ersättning motsvarande fotograferingsarvodet eller aktuellt arkivbildspris. På detta tillkommer ett skadestånd motsvarande minst samma belopp, dvs 100% påslag.


ARKIV
Fotografen förbinder sig att bevara digitala bildfiler/originalbilder under en tid av tre månader från tidpunkten för leverans.


TVISTELÖSNING
I den händelse att tvist uppstår i anledning av tillämpningen av Svenska Fotografers Förbunds rekommenderade villkor för uppdrag, som inte kan lösas genom överläggningar mellan parterna, ska tvisten prövas i enlighet med gällande lagstift−
ning och av allmän domstol.

STYLING

Liten styling

100kr/kvm

Stor styling

250kr/kvm

Staging

375kr/kvm

Lägsta pris 20.000kr

* Styling innefattar all tid som hör till stylingen samt förberedelsetid, planering och restid.

 

* Växter och färskvaror ...... ----

* Möbler - För extra

 

 

*Bildhantering innefattar all tid som hör till bildhantering, exempelvis bildimport, bildurval, råfilskonvertering, bildbehandling (såsom färgbalans, vit- och svartpunkt, kontrast, skärpning) anpassning av profiler, metadata, taggning. 

 

 

*Omfattande retuschering debiteras utöver ordinarie grundpris med en kostnad om 1500kr/tim

*Leverans innefattar all tid som rör leverans, kopior, efterbeställning, uppladdning till dedikerad dropbox mapp.

I priset ingår fotografens F-skatt, sociala avgifter, försäkringar, semesterersättning m.m.
Kväll- och helgtillägg: 100% på ursprungspriset.

Användningsrätt vid uppdrag för fastighetsmäklare

I priset ingår rätten att använda bilderna vid en försäljning utav bostaden. Användningen får ske digitalt via hemnet, booli, blocket bostad, instagram, facebook, samt fastighetsmäklarens egna hemsida. I tryckt format får bilderna användas vid en försäljning i mäklarens prospekt
Bilderna får ej användas utav tredje part utan tillstånd. 

Övrigt

Material, hyra av specialutrustning, resekostnader m.m. debiteras enligt separat överenskommelse.

Moms
På samtliga priser tillkommer mervärdesskatt på 25%.

bottom of page